Ładowanie strony ...Start
Mapa dojazdu
Zadzwoń
Facebook
Instagram
Nasz zespół
O nas
Nasz zespół
Now
Konsultacja stomatologiczna
Konsultacja
Konsultacja stomatologiczna
Now
Stomatologia zachowawcza
Stomatologia zachowawcza
Stomatologia zachowawcza
Now
Leczenie kanałowe
Leczenie kanałowe
Leczenie kanałowe
Now
Profilaktyka
Profilaktyka
Profilaktyka
Now
Chirurgia stomatologiczna
Chirurgia stomatologiczna
Chirurgia stomatologiczna
Now
Protetyka
Protetyka
Protetyka
Now
Implanty zębowe
Implanty
Implanty zębowe
Now
Wybielanie zębów
Wybielanie zębów
Wybielanie zębów
Now
Stomatologia dziecięca
Stomatologia dziecięca
Stomatologia dziecięca
Now
Rentgen zębów
Rentgen zębów
Rentgen zębów
Now
Usuwanie kamienia
Usuwanie kamienia
Usuwanie kamienia
Now
Badania laboratoryjne
Diagnostyka
Badania laboratoryjne
Now
Cennik
Cennik
Cennik
Now
Galeria naszych prac
Galeria prac
Galeria naszych prac
Now
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Now
Dentysta przy tablicy
Video Blog
Umów wizytę:502 04 02 01

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

1. Określenie podstawowych założeń.
 
Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie oraz opisujemy, w jaki sposób wykorzystujemy pozyskane od Ciebie dane. Pamiętaj, że są to jedynie informacje o możliwych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając naszą stronę internetową. W każdym z przypadków podania nam swoich danych, o których nie wspominamy w niniejszym dokumencie, otrzymasz od nas dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych, a w niektórych przypadkach będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody. Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne.

2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Łukasz Kowalik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KowalikowieMed Stomatologia Łukasz Kowalik, ul. Rocha 155, 42-200 Częstochowa, NIP: 9222693356, REGON: 241549096 - zakład leczniczy KOWALIKOWIEMED, REGON Zakładu Leczniczego: 24154909600031.

3. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Ci praw, kontakt z nami możliwy jest poprzez:
 • adres e-mail: kowalikowiemed@gmail.com
 • telefon: 502 04 02 01
 • adres pocztowy: KowalikowieMed Stomatologia Łukasz Kowalik, ul. Rocha 155, 42-200 Częstochowa.  

4. Możliwość wykorzystania danych podanych przez Ciebie w innym celu niż związany z realizacją umowy - Administrator przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji zawartej z nim umowy i świadczenia na Twoją rzecz usług medycznych, ale też w innych celach, wskazanych poniżej (w tych celach wykorzystywane są wyłącznie tzw. dane zwykłe, niedotyczące Twojego stanu zdrowia):
a) w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczy drogą elektroniczną, 
 • przechowywania danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
b) w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności w celu obsługi próśb przekazywanych m.in. poprzez korespondencję e-mail lub telefonicznie w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy (np. gdy chcesz zapytać nas o coś przed umówieniem się na wizytę);
c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
 • prowadzenie badań i analiz serwisu między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • windykacja należności; 
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych.

5. Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

Ze względu na charakter świadczonych przez Administratora usług, pobierane dane osobowe mogą się różnić w zależności od rodzaju usług świadczonych na Twoją rzecz. Co do zasady jednak przetwarzamy, obok danych zwykłych (takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i nr PESEL) także dane szczególnie chronione ("wrażliwe"), dotyczące stanu zdrowia, historii choroby, informacji o przyjmowanych lekach i innych danych medycznych.

6. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu nawiązania z Tobą kontaktu i wykonania zleconej usługi, w tym w szczególności świadczenia na Twoją rzecz usług medycznych.

7. Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych - gdy zauważysz, że podane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych - gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych; gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe ? możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; gdy dane nie będą nam już potrzebne, ale ich przechowywanie będzie uzasadnione w celu ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - ograniczenie przetwarzania będzie trwać do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych - gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Tobą umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych. Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych w ww. celach, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych i nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności podstaw do ich dalszego przetwarzania.

10. Udostępnienie i powierzenie danych innym podmiotom

Administrator może powierzać dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Administrator zobowiązuje ich również do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

Udostępnić dane możemy wyłącznie na żądanie podmiotom administracji publicznej, które są upoważnione do ich żądania na mocy odrębnych przepisów.

11. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy, usługi czy transakcji. Czas ten każdorazowo jest wskazywany przy każdej z dokonywanych przez Ciebie czynności, które wymagają podania danych osobowych. Dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności, Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

12. Zastosowane zabezpieczenia

Administrator chroni wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności, a także z zachowaniem zasad ochrony tajemnicy zawodowej.

Prawa dostępu do danych osobowych zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zatrudnionych przez nas oraz podmiotów powołanych do przetwarzania danych osobowych.

Nasza strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Administratora przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
Jedynie najlepsze rozwiązania są wystarczająco dobre!


   
Lokalizacja
Kowalikowie STOMATOLOGIA
ul. św. Rocha 155
42-202 Częstochowa
NIP 9222693356

Rejestracja telefoniczna:
+48 502 040 201
Godziny rejestracji:
7:30-19:00
Poniedziałek - Piątek Kowalikowie MED
Copyright
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów zabronione!

Copyright © 2020-2024 Kowalikowie STOMATOLOGIA
Ładowanie strony: 0.01 sec.
Wykonanie strony: Brewka.pl